Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
Author สมชาย วรกิจเกษมสกุล
Imprint อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฑ, 489 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ -- ข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล -- การแจกแจงความถี่ และการวัดตำแหน่ง -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจายข้อมูล -- สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน -- การแจกแจงทางสถิติ -- การทดสอบซี -- การทดสอบที -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว -- การทดสอบไคร์สแควร์ -- สหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์การถดถอย -- สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -- ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง


สถิติวิเคราะห์ -- ตำรา พฤติกรรมศาสตร์ -- วิจัย -- สถิติ สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)310 ส241สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram