Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorอลิสา แจ่มอุลิตรัตน์
Titleแผนการตลาดสำหรับแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตัน / อลิสา แจ่มอุลิตรัตน์=Marketing plan for Cosmetics Department, Isetan Department Store / Alisa Jamulitrat
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 117 แผ่น, ตาราง,ภาพประกอบ

SUMMARY

บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการแข่งขันระหว่างแผนกเครื่องสำอางของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อเพิ่มการรับรู้และการพัฒนา แผนกเครื่องสำอางของห้างสรรพสินค้าอิเซตันให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น (3)เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตัน และ (4)เพื่อสร้างแผนการตลาดที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแผนกเครื่องสำอาง ห้างสรรพสินค้าอิเซตันในอนาคต โดยทำการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยการหาข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจจากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงบทความวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ทั้งในเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้จ่ายบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ดและบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้จัดการแผนก และ เจ้าหน้าที่บริหารการจัดซื้อแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตัน มีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ใช้บริการแผนกเครื่องสำอางที่ห้างอิเซตันคือมีห้างสรรพสินค้าที่ไปประจำอยู่แล้ว แต่เคยใช้บริการแผนกอื่นๆของห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตันเหตุผลที่ทำให้มาใช้บริการแผนกเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าอิเซตันคือ มีการใช้จ่ายในแผนกอื่นๆ อยู่แล้วโดยเฉพาะร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตและชอบบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นของแผนกและห้างสรรพสินค้า ดังนั้นทางแผนกควรใช้กลยุทธ์ กลยุทธ์เจาะตลาด (Market Penetration) จัดทำระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนกกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้กับทางแผนกได้
The purpose of this study were (1) to study the competition between Cosmetics Department of Department Store in Bangkok (2) to enhance customer recognition in Isetan’s Cosmetics Department (3) to study customer and attitude through Isetan’s Cosmetics Department and (4) to build a marketing plan that will reinforce Department’s competitive competency .The methodology of this study were collecting Secondary data from researches and website article and collecting primary data from questionnaires survey with 200 sample size : 100 from those who never purchase at Isetan’s Cosmetic Department and another 100 came from those who ever purchase at Isetan’s Cosmetic Department also in-depth interviewing manager of the department and merchandiser executive. It has been discovered from the study that the most important competitor for Isetan’s Cosmetic Department was Siam Paragon’s Beauty Hall. The result of the study also showing that the major reason for those who never purchase at Isetan’s Cosmetic Department was they already have their regular Department Store, while the major reasons for those who ever purchase at Isetan’s Cosmetic Deaprtment were their preference in Japan tradition and environment also they often purchase at other department like Supermarket Department. By implementing market penetration strategy ,keep Japan style and develop member system and website will surely help Isetan’s Cosmetic Department Store to maintain regular customer as well as increase new customer that will procure the growth of sale result also market share.


เครื่องสำอาง ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53819226LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram