Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์สถาบันโรคผิวหนัง / วรรณิศา วงษ์หงษ์=Strategic plan for the Institute of Dermatology
Author Wanisa Wonghong
Imprint 2555
Descript ก-ง: 137 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

สถาบันโรคผิวหนังเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการประชาชนมานานกว่า 40 ปี มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังที่ในปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกโรคผิวหนังเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่ง ส่งผลให้สถาบันโรคผิวหนังจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร แล้วนำผลที่ได้รับมาจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต จากการศึกษาพบว่า แผนกลยุทธ์ระดับองค์กรที่สถาบันโรคผิวหนังควรนำไปใช้ คือ กลยุทธ์การเติบโต โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถเฉพาะทางในการรักษาโรคผิวหนังที่องค์กรมีอยู่ ในด้านกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันระดับหน่วยธุรกิจ เน้นการใช้กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและความได้เปรียบด้านความแตกต่าง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และในด้านกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการมีการดำเนินแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ข้างต้น รวมทั้งต้องมีการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ Balanced Scorecard ผ่านดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
The Institute of Dermatology is a governmental specialized hospital in Dermatology under the supervision of the Department of Medical Services, Ministry of Public Health that has been serving the public for more than 40 years. The main roles are to provide study, research, dissemination of knowledge and services to support patients of dermatosis. The purpose of this independent study project is to formulate the strategic plan for the Institute of Dermatology in order to achieve its goal. According to the change of external environment factors such as politic and legal, economic, social and technology, they affect most business to face greater competition including specialized hospital in dermatology industry. Nowadays, private hospital and dermatology clinic play a role to treat patients and many governmental hospitals suffer loss. It is necessary for the Institute of Dermatology to adapt itself to survive among changes by analyzing and evaluating external and internal environment which impact on the organization and applying the result to formulate strategic plan in order to determine the organization’s operating guideline for the future. As the result of the study, it was found that the Institute of Dermatology should implement the Corporate Strategy as Growth Strategy for Product Development go together with Concentration Strategy. For Business Strategy, the organization should emphasize Cost Advantage and Differentiation Advantage to create competitive advantage and satisfy the target market's needs. For Functional Strategy, the organization should implement each function in order to support the upper level. Finally, the organization need to control and evaluate its performance by the tool Balanced Scorecard and Key Performance Indicator to be in line with the strategic plan in order to achieve its goal and sustainable operation.


สถาบันโรคผิวหนัง

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818815LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram