Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศ / ปพิชญา พันธุระ = Biogas production potential of fruit wastes by anaerobic biodegradation
Author Papitchaya Puntura
Imprint 2553
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33424
Descript ก-ต, 155 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของเศษขยะผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง สับปะรด แตงไทย แตงโม ส้ม ส้มโอ ฝรั่ง และกล้วย จากตลาดขายส่งผลไม้ โดยทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณก๊าซกับค่าตัวแปรต้นที่มีความจำเพาะเจาะจงกับการผลิตก๊าซ คือ กรดไขมันระเหยง่าย เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของแข็งระเหยง่าย ปริมาณลิกนิน และปริมาณเซลลูโลส โดยในงานวิจัยนี้ทำการประยุกต์จากวิธีการหาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (BMP) โดยใช้ขวดเซรั่มสีชาขนาด 100 มล. ใช้เครื่องเขย่า(ความเร็ว 100 รอบต่อนาที) ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลา 30 วัน จากผลการศึกษาลักษณะเบื้องต้นพบว่า ค่าซีโอดีมีค่าอยู่ในช่วง 78,336-348,960 มิลลิกรัมต่อลิตร มีสภาพความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 3.6-5.3 โดยที่ส้มโอจะมีปริมาณของแข็งทั้งหมดมากที่สุดคือ 30.98 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเปียก สับปะรดมีปริมาณของแข็งระเหยมากที่สุด 98.38 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง
และมะม่วงมีปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจนมากที่สุดคือ 74.76 จากผลการทดลองหาปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพพบว่า แตงไทย ฝรั่ง กล้วย แตงโม เป็นกลุ่มที่มีการเกิดก๊าซชีวภาพสะสมมากที่สุด โดยที่แตงไทยและฝรั่งมีปริมาณก๊าซมีเทนสะสมมากที่สุดในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรของแข็งระเหยที่เติม และเมื่อนำปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการคำนวณจากสมการเคมี พบว่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการทดลองมีปริมาณน้อยกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณ อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลของระบบคือค่าความเป็นกรด-ด่างของระบบลดต่ำลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้กรดไขมันระเหยง่ายไม่สมดุลกับสภาพความเป็นด่างภายในระบบจากการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆเพื่อสร้างแบบจำลอง พบว่า ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพยิลด์สะสม 30 วัน ในหน่วยมิลลิลิตรต่อกรัมจะเกิดได้สูงเมื่อของแข็งทั้งหมดคูณกับของแข็งระเหยได้ที่มีค่าน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวสูงกว่า และมีความสัมพันธ์กับค่าสภาพด่างที่ใช้ในการสะเทินกรดสูง เช่น แตงไทยและฝรั่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าเนื้อของของแข็ง และมีการผลิตก๊าซชีวภาพยิลด์สูง (r2 =0.70) ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดปริมาณก๊าซมีเทนเช่นเดียวกัน ส่วนปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนยิลด์ของเศษขยะผลไม้ในวันที่ 7 ในหน่วยมิลลิลิตรต่อกรัมของแข็งระเหยง่าย กับค่ากรดไขมันระเหยง่ายต่อค่าสภาพด่างที่มีค่ำต่ำ จึงจะทำให้เกิดปริมาณการผลิตก๊าซมีเทนสูง เช่น แตงไทยและฝรั่ง (r2 =0.82)
The objectives of this research were to study the potential biogas production from 8 types of fruit wastes such as pineapple, mango, melon, watermelon, orange peel, pomelo, guava and banana from the wholesale fruit market. The aim of this research was to determine relationship between volume of gas and specific variables such as volatile fatty acids, percent of total solids, percent of volatile solids, content of lignin and cellulose. This experiment utilized Biochemical Methane potential (BMP) method. Each sample was added to 100 ml serum bottles and placed on a shaker (100 rpm) in a room temperature for 30 days. Preliminary study of crucial factors showed that COD were 78,336-348,960 milligrams per liter and pH was from 3.6 to 5.3. Pomelo had the highest total solids (30.98 percent by wet weight). Pineapple had the highest volatile solids (98.31 percent by dry basis). And the highest carbon and nitrogen ratio was the mango (74.76). Group of fruits with of highest gas accumulation volatile solids were melon, guava, banana and watermelon. Comparison of gas produced from the experiment with calculated values from the chemical equation were made. The experimental biogas production was lower than theoretical biogas production and may be due to the system pH was imbalance. The pH decreased rapidly and was a result of imbalance between volatile fatty acids and alkalinity. Biogas production yield (30 days) in the unit mL/g VS added was found to negatively correlate with TS*VS and positively correlate with alkalinity. This might be due to the amount of organic substances in liquid phase which is higher than solid phase. High biogas yield production fruit are melon and guava (r2 = 0.70). Methane production yield (7 days) in the unit mL/g VS added was found to positively correlate with volatile fatty acids/alkalinity. High cumulative methane production fruit are melon and guava (r2 = 0.82).


ก๊าซชีวภาพ ผลไม้ การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ Biogas Fruit Recycling ‪(Waste etc.)‬

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis531565LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram