Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศักดา ศิริพันธุ์
Titleพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย = H.M. King Chulalongkorn : The father of Thai photography / ศักดา ศิริพันธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 356 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

SUMMARY

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระคุณอันประเสริฐแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระคุณูปการต่อการพัฒนาการถ่าย ภาพในประเทศไทยอย่างมาก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่มีความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในวิชาการถ่ายภาพจนเป็นที่ประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะและทรงอุทิศเวลาในการถ่ายภาพ ตลอดจนล้างอัดขยายภาพด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาทดลอง ค้นคว้าให้ได้ภาพถ่ายที่ทรงคุณค่า ... ทรงเป็นเอตทัคคะทางด้านการถ่ายภาพที่มีความชำนาญ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเด่นชัด ทรงมีผลงานภาพถ่ายทั้งในประเทศขณะเสด็จประพาสต้น และในต่างประเทศเมื่อเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องการถ่ายรูปเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพ แบบดาแกร์โรไทป์ การถ่ายภาพแบบกระจกเปียกและกระจกแห้งแล้วตีพิมพ์ในหนังสือกุมารวิทยา ใน พ.ศ.2438 ทรงพระราชวินิจฉัย ผลของการถ่ายภาพ เช่น การผิดเพี้ยนของภาพ (distortion) ตลอดจนการจดบันทึกเหตุการณ์ สถานที่ วัน เวลาที่ถ่าย อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าทั้งด้านวิชาการและด้านประวัติศาสตร์ ... ทรงส่งเสริมการถ่ายภาพให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการจัดประกวดภาพถ่ายใน พ.ศ. 2448 เพื่อถ่ายทอดและกระจายความรู้ด้านการถ่ายภาพไปยังต่างจังหวัดจนเกิดความเจริญก้าวหน้ามาตราบเท่าทุกวันนี้ ในการดำเนินวิเทโศบายต่างประเทศด้านความมั่นคงของชาติ พระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากพระบรมสาทิสลักษณ์ ได้อย่างดียิ่ง ในครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปได้ทรงฉายพระบรมรูปกับสมเด็จพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปขณะนั้น และภาพนั้นได้เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรป ทำให้มหาอำนาจทั้งหลายประจักษ์ชัดถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศสยามและรัส เซีย จึงไม่กล้าที่จะหักหาญกับประเทศสยามเช่นที่ทำกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย -- คำนำ


CONTENT

การนำการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 -- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกับการพัฒนาการถ่ายภาพ -- ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและน่าสนใจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศควบคู่ไปกับการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มสนพระราชหฤทัยการถ่ายภาพ -- ความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทำให้การถ่ายภาพเป็นที่นิยม -- ภาพพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ภาพสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตชาวสยาม -- พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย -- ผนวก 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ -- ผนวก 2. การประดิษฐ์คิดค้นการถ่ายภาพ


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 การถ่ายภาพ -- ไทย -- ประวัติ King Rama V photography Thai history

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 85541CHECK SHELVES
CU Memorial Hall LibraryB 923.1593 จ247กทSTAFF ONLY
Education Library923.1593 จ247ศLIB USE ONLY
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS582 ศ211พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)770.9593 ศ321พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)770.9593 ศ321พCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวท 15 015656LIB USE ONLY
Science Library : Reference Collection770.9593 ศ111พ 2555LIB USE ONLY
Science Library : Reference Collection770.9593 ศ111พ 2555LIB USE ONLY
Arts Library : Thai Studies Collectionท DS582 ศ211พCONTACT STAFF

Chulalinet's Book Delivery Request

1 copy being processed for Arts Library.LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram