Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดบริษัท เพลินจิตการดนตรี จำกัด / พงศ์ประพันธ์ สุรพงศ์=The marketing plan for PLOENJIT Music Organizer Co., Ltd.
Author Sittipong Techapornsuk
Imprint 2555
Descript (2): 86 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

บริษัท เพลินจิตการดนตรี จำกัดเป็นผู้ให้บริการการแสดงดนตรีสดแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “เพลินจิต (PLOENJIT)” ประกอบไปด้วยบริการทั้งในส่วนของการแสดงดนตรีและงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี รวมถึงบริการด้านเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการแสดงคุณภาพสูงอย่างเต็มรูปแบบ โดยบุคลากรมืออาชีพ แต่เนื่องด้วย เพลินจิต (PLOENJIT) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน จึงยังไม่มีการวางแผนการตลาดที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่มีความแน่ใจในประชากรกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านการแสดงดนตรีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของกลุ่มผู้บริโภค ประกอบกับการที่มีผู้เล่นรายใหญ่และรายย่อยมากมายในธุรกิจนี้ จึงทำให้สภาวะการแข่งขันในตลาดเริ่มรุนแรงขึ้น เพลินจิต (PLOENJIT) ทำการดำเนินธุรกิจให้บริการการแสดงดนตรีสดอยู่ในส่วนตลาดของศิลปินอิสระ ที่ไม่มีมูลค่าตลาดที่ชัดเจน แต่หากทำการอ้างอิงจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดรวมแล้วตลาดจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และมีการเติบโตกว่า 20% ต่อปี โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรจากปี พ.ศ. 2554 ขึ้นอีก 150% และสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ “เพลินจิต (PLOENJIT)” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ทำการวิจัยผู้บริโภคแล้วนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการตลาด เพื่อทำการกำหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาด และเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์, กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์บริการโดยใช้หลักการของ SERVQUAL, กลยุทธ์ราคาแบบ Value-base Pricing และ Bundle Pricing, กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น Direct Channel แบบ Multi-channel, กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, กลยุทธ์ด้านบุคลากร, กลยุทธ์ด้านกระบวนการโดยใช้หลักการของกลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM), กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม (CSR) แบบ Cause-related Marketing นอกจากนี้ยังได้ประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดของปี พ.ศ. 2555 ด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามที่ได้ตั้งไว้
PLOENJIT Music Organizer Co., Ltd. is the one-stop service for live-music solutions that serves many genres and sizes of live-performing bands and also provides high quality of sound system, lighting system and stage setup by professional staffs. This company established only a few years ago so it does not have a distinct marketing plan and is still unclear on the target market .Moreover, there are many competitors in this business. PLOENJIT’s live-music service is in the Freelance sub-market in which there is no definitely estimated market value. However, compared to the big player in this market, the whole market value will not be less than 4,000 million baht and the growth rate is over 20% per year. The objective of this marketing plan is to raise the sales and profit margin by 150% from year 2011, and to build “PLOENJIT” brand to be well known among the target market. The results of consumers study are the guideline for planning the marketing plan and they also contribute to knowledge about the target market, the appropriate market position and also the marketing strategies. The strategies will be provided to serve needs of the target market and the strategies include Market positioning, Branding strategy, Product strategy, Service strategy with SERVQUAL, Pricing strategy by using Value-base Pricing & Bundle Pricing, Channel strategy using Direct Channel in Multi-channel type, IMC strategy, Physical Evidence strategy, People strategy, Process strategy with CEM, Customer relationship management (CRM) strategy and Corporate social responsibility (CSR) strategy in Cause-related Marketing type. Moreover, there are marketing action plan and the estimated budget for marketing expenses of year 2012 to achieve objectives of this marketing plan.


บริษัท เพลินจิตการดนตรี จำกัด ดนตรี

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818363LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram