Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจร้านตัดรองเท้าแฟชั่นสตรี / นฤมล อยู่เกตุ=Feasibility of women shoe tailor’s shop
AuthorNarumol Yoogate
Imprint 2555
Descript ก-จ: 77 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจร้านตัดรองเท้าแฟชั่นสตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ บนอาคารชั้น 2 ในโครงการ Siam By-Pass โดยนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การดำเนินงาน และการเงิน ในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการแจกแบบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแฟชั่นสตรี และทัศนคติต่อร้านตัดรองเท้าแฟชั่นสตรี รวมถึงการสำรวจคู่แข่ง ตลอดจนสัมภาษณ์ร้านผลิตรองเท้าถึงกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ และบทความที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อรองเท้าเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง จำนวนครั้งละ 1 คู่ในราคาคู่ละ 300-500 บาท ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการมาซื้อสินค้าและใช้บริการของโครงการลงทุนเปิดร้านตัดรองเท้าแฟชั่นสตรี ที่สามารถออกแบบสินค้าได้เอง หรือเลือกแบบและวัสดุของทางร้านได้ ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมาใช้บริการและซื้อสินค้าร้อยละ 63 ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่า การลงทุนในโครงการนี้ เงินลงทุนมาจากส่วนของเจ้าของทั้งหมดเป็นเงิน 1,500,000 บาท อายุโครงการ 5 ปี โดยมีผลวิเคราะห์ดังนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,103,468 บาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี และมีอัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 36.21 นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์ความไว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนลูกค้าหรือยอดซื้อสินค้า พบว่าหากจำนวนลูกค้าลดลง 10% จะทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ จากการวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อจำนวนลูกค้าและยอดซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างละ 10% จะส่งผลให้ในกรณีที่แย่ที่สุด โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายในติดลบ และไม่สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเสี่ยงในการลงทุน
Abstract The objective of this independent study is to study the feasibility of women shoe tailor’s shop which is located on the second floor of the Siam-Bypass at Siamsquare. The result of this study will be used in order to make the decision on investment in 3 aspects; marketing, operating and financing. This study consists of primary data and secondary data. Firstly primary data, collected the behavior of shoe’s buyer, the attitude with shoe tailor and competitor in the market by questionnaire method. In additional, the study provided the production process of shoe by using interview information. Secondly, secondary data used information from journal and website. As the result, the sample group buy shoe average one pair in 2-3 month. The average price is between 300-500 baht. Moreover, there were 63% of total sample group prefer to use the service. The feasibility study found that this project use the equity 1,500,000 baht with 5 years period. From the calculation, this project has net present value (NPV) as 1,103,468 baht, payback periods equal 3 years, and investment rate of return (IRR) as 36.21%. On the other hand, sensitivity analysis showed that the changing of sale influence to the performance of business. If the sale decreses 10% of sale in base case, the project will have the negative NPV and IRR. Furthermore, the worst case in scenario analysis show that 10% decreased in sale and number of customer would be effect both NPV and IRR to be negative. Consequently, this project would be risk for investment.


รองเท้าสตรี

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818151LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram