Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / เตวิช ตั้งสถิตพร=Business Plan for Online Travel Community Website for Thai People
AuthorTewit Tangstitporn
Imprint 2555
Descript-

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ Take a Trip ที่ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ผู้จัดทำได้มองเห็นโอกาสทางการตลาดและการสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าว โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามผู้บริโภค เพื่อสำรวจความคิดเห็นและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของคู่แข่งขัน ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจอันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งขันและการวิเคราะห์ภายในเพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา ทำการประมวลเพื่อกำหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ตลอดจนกระทั่งการวางแผนธุรกิจที่สำคัญ ทั้งในการวางแผนทางการตลาด การดำเนินงานและการเงินได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้แผนธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ชุมชนคนรักการท่องเที่ยวได้ดำเนินกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเพื่อใช้เป็นจุดขายหลักของเว็บไซต์ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก ร่วมกับการมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานผู้ใช้งานให้กับเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์สำคัญที่นำมาซึ่งรายได้ของเว็บไซต์ จากการประมาณการทางการเงินโดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่า โครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 7,897,444.04 บาท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 45% ซึ่งถือว่าให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทำให้สรุปได้ว่าแผนธุรกิจดังกล่าวมีความน่าสนใจในการจัดทำธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง
This individual study’s objective is to develop a business plan for the website “Take a Trip” which provides service for customers who enjoy traveling. The researcher sees the business opportunity and potential in profiting from the industry from studying primary information gathered by conducting a consumer survey to see the opinions and study the behavior of target consumer. Moreover, secondary information from academic articles, researches, internet and competitor’s websites are also study for the project. The researcher studied the external factors of the business including the analysis of the industry, the analysis of the competitors and the analysis of the internal factors then use the information gathered to set the direction, vision, mission and objective of the business, as well as various aspects of business plan from marketing, operation to financial plan. The business plan for the traveler’s community website has been using the strategy to differentiate itself from others competitors and use it as a selling point. This is achieved by applying new technologies to the servicing, encouraging sharing and participation in posting comments and feedback among members, and also providing various kinds of services to cater to different needs of each target group and build a user base which is the valuable asset that draws the income for the website. The results from the study and the speculation found that this business will be pay back in 2 years and 8 months with the Net Present Value (NPV) 7,897,444.04 Baht and Internal Rate of Return (IRR) of 45%. This project can offering a satisfactory rate of return and will be suitable and worth the investment.


เว็บไซต์ -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817969LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram