Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพระผู้สำรวมพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Author ศรัณย์ ทองปาน
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ชาติภูมิ -- ตลาดเมืองกาญจน์ -- ญวนในไทย -- รับเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ -- พหุภาษา -- วัยเล่น -- วัดเหนือที่บ้านเหนือ -- หนุ่มน้อยนักเรียน -- สู่ร่มเงาพระศาสนา -- คืนสุดท้าย -- ต่อหนังสือค่ำ -- บวรนิเวศอสราม -- ตกกุฏิ -- สอบตก -- อุปสมบท -- พระหนุ่มนักศึกษา -- ปริยัติ-ปฏิบัติ -- มหามกุฎราชวิทยาลัย -- พหูสูต -- ราชาคณะ -- พระพี่เลี้ยง -- เจ้าอาวาสวัดบวรฯ -- อบรมกรรมฐาน -- ถวายนาม -- กตัญญุตาคารวะ -- พระธรรมทูต -- พุทธปทีปกถา -- ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนอิเหนา -- พระของคนรุ่นใหม่ -- การบริหารทางจิต -- หนังสือธรรม -- นำตนไปถึงดวงจันทร์ -- วัยรุ่นตีกัน -- พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร -- พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ -- Dhamma Class -- มหาวิทยาลัยสงฆ์ -- รับเสด็จ -- สมเด็จพระญาณสังวร -- แสงประทีปแห่งโลกใต้ -- ห้องสมุดหนังสืองานศพ -- สงฆ์ไทยในความขัดแย้ง -- 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า -- สอบที่มาคาถาชินบัญชร -- พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล -- พรพิเศษ -- สืบสายศากยวงศ์ -- สกลมหาสังฆปริณายก -- สัปดาห์แรก -- ผู้สันโดษ -- สมเด็จฯ กับคอมพิวเตอร์ -- วัตรปฏิบัติ -- พระของประชาชน -- พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า -- สายไหมแห่.ธรรม -- พูดเหมือนเขียน -- สมณะนักปราชญ์ -- เก็บตะไกรไว้มิดชิด -- คืนสู่ชาติภูมิ


วชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 2456-2556

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส243ศCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram