Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorนาตยา บุญเรือง
Titleแผนธุรกิจ สำนักงาน เอ็น เอ ที ออดิท / นาตยา บุญเรือง=N A T Audit business plan /Nattaya Boonruang
Imprint 2555
Descript ก-ฐ: 147 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการพิเศษฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบครบวงจร โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก อ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ และการใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชี จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลในแต่ละเดือนแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีนิติบุคคลต่างๆ ที่จดทะเบียนและยังคงดำเนินกิจการรวมทั้งหมดมากกว่า 1 ล้านกิจการ และจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ ส่งผลให้มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้นิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีและมีการตรวจสอบบัญชี เพื่อนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรทุกสิ้นรอบบัญชี ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำนักงาน เอ็น เอ ที ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ฯลฯ จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ทำบัญชีหลายคน เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ สำนักงาน เอ็น เอ ที ออดิท จำกัด ควรจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์เติบโตขยายตัว มุ่งสร้างกำไร โดยการสร้างภาพลักษณ์ และบริการที่แตกต่าง ควบคู่กับการปรับปรุงการบริหารภายในกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย Balanced Score Card เพื่อให้กิจการสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
The objective of this independent study is to determine business strategy for the professional accounting service provider. I analyze internal and external business environment through the collection of secondary data. The survey questionnaire is used to collect data pertaining to customer behavior and factors that influence the selection of professional accounting services. According to the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand, more than one million registered business entities are operating in Thailand. In addition, continuous growth in number of legal entities is expected due to the consistent economic growth and investment promotion from the government. According to the Civil and Commercial Code, the legal entity must prepare financial statements and have them audited prior to submission to the Ministry of Commerce and the Department of Revenue at the end of the period. The requirement further boosts the viability of professional accounting service providers and helps the industry grow steadily. The N A T Audit is a professional accounting service providers that offer a wide range of accounting-related services such as statutory financial audit, accounting and tax services accounting and tax consulting, etc. The company is established and synergized by a peer group consisting of CPAs and professional accountants who share the goal of forming a full-range professional accounting service provider. Results from the environment analysis suggest that the N A T Audit should execute growth strategy, create outstanding image and differentiate its services. Coupled with the application of balanced scorecard, the company should be able to improve efficiency of the internal management, leading to the sustainable success of the company.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52829067LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram