Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดร้านสหพัฒน์จักรยาน / ชัชชัย ไชยสิงห์ทอง= Marketing Plan for Sahaphat Bicycles Shop
Author Chutchai Chaisingthong
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 132 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

ร้านสหพัฒน์จักรยาน เป็นร้านจำหน่ายรถจักรยาน อะไหล่จักรยาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวกับจักรยาน รวมถึงเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการขี่จักรยานโดยมีสินค้าทั้งในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการซ่อม เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับรถจักรยานอีกด้วย ธุรกิจนี้ได้เริ่มเปิดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีลักษณะการบริหารงานเป็นไปในลักษณะแบบครอบครัว จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ยอดขายของร้านไม่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจนี้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ และการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างดี โดยสามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกแหล่งซื้อจักรยานที่มีบริการหลังการขายและไว้วางใจได้, การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะเลือกรับและเชื่อสื่อจากคนรู้จักมากที่สุด นอกจากนี้ลูกค้าของร้านสหพัฒน์จักรยาน ยังสามารถรับรู้ได้ถึงจุดที่มีความแตกต่าง และโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆ นั่นคือ เรื่องของการมีสินค้าที่หลากหลาย และความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีให้แก่ร้านสหพัฒน์ จักรยาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำแผนการตลาดของร้านสหพัฒน์จักรยาน ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของร้านฯ เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภคต่อไป, กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดยอดขายที่เติบโตขึ้น และกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ให้เกิดขึ้นต่อไป
Sahaphat Bicycles Shop is family-own business which was established in the year 1997. The Sahaphat businesses focus on bicycles and their spare parts, accessories, including costumes for bicycle riding, which offers both local and imported products from many brands. Moreover, it also provides service include repair service, changing parts, and accessories installing for customers. As competition in the bicycle market is getting more severe, and consumers’ behavior have changed in the past few years, the sales volume of the shop has been fluctuated, in contrast with the increasing market growth. Therefore, marketing plan must be designed with qualitative and quantitative statistics to cope with the mentioned problems starting with consumers’ behavior. The research result shows that the influential factors of consumer decision making are the after-sales service and reliability. In addition, the competitive advantage of Sahaphat Bicycles Shop are product diversification and consumers’ trustworthiness. In order to achieve the objectives, the Sahaphat Bicycles Shop has to develop its marketing plan, including branding strategy, 4P marketing strategy and service strategy. Customer relationship management will also be used to keep existing customers and gain new customers.


ร้านสหพัฒน์จักรยาน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52828547LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram