Authorสถาบันพัฒนาภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนและเมือง มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Titleรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในจังหวัดกระบี่ /โดยสถาบันพัฒนาภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Descript 168 หน้า

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Libraryว.0157LIB USE ONLY
Chula Business School Libraryว.0158LIB USE ONLY