Titleรวมกฎหมายของกรมการค้าภายใน / จัดพิมพ์โดย กรมการค้าภายใน
Imprint [ม.ป.ท.] : กรมการค้าภายใน, [2542]
Descript 236 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 -- ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58 -- พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 -- พระราชบัญญัติสมาคมทางการค้า พ.ศ. 2509 -- พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 -- พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 -- พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช 2489 -- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2488


กฎหมายพาณิชย์ สินค้า -- ราคา คลังสินค้า หอการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ สมาคมการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โภคภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 603 ร155 2542LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 603 ร155 2542CHECK SHELVES