Authorพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
Titleธรรมสำหรับครู : คำบรรยายของพระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 4-29 กันยายน พ.ศ. 2527
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการตำราและพัฒนาสื่อ โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

เป้าหมายของชีวิตและสังคม -- การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม -- เป้าหมายของการศึกษา -- ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก -- คุณธรรมของครู -- การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละ คือธรรมชีวีชั้นครู -- วิธีสอนจริยธรรม -- ยุวชนที่พึงประสงค์คือ ยุวชนธรรมชีวี -- บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม -- ปัจฉิมกถาจริยศึกษา


ครู -- ภาระงาน ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม ศีลธรรมจรรยา -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3444 พ831ธ 2546CHECK SHELVES