Titleการบริหารงานยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา / ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
Imprint [ม.ป.ท] : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2534
Descript 130 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

รายงานสรุปผลการสัมมนา -- บทบาทขององค์กรอัยการในทศวรรษหน้า -- งานในหน้าที่ของกองที่ปรึกษา -- การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- อำนาจของอัยการในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม -- แนวทางการบรรยายเรื่อง เค้าโครงทิศทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) -- การว่าต่างการแก้คดีโดยอัยการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ -- อัยการกับงานด้านสัญญา -- คำสั่ง อส ที่ 174/2535 เรื่องการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม -- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา


อัยการ กระบวนการยุติธรรม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 868 ก461 2534CHECK SHELVES