Titleคำกล่าวเปิดการประชุมและการปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 1 ปีหลัง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 19-20 สิงหาคม 2543 / โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองประธานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,c2543
Descript 21 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : ความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อการพัฒนาคน


ปาฐกถาพิเศษ กฏหมายการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Education Libraryจุลสาร 001208LIB USE ONLY