Titleกลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ : ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สกศ. [electronic resource]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548
Descript-
1 copy being processed for Central Library.