Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorธนาคารอาคารสงเคราะห์
Title50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2496-2546) [electronic resource] / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ; พัลลภ กฤตยานวัช, บรรณาธิการอำนวยการ
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2546
Descript 1 เลเซอร์ดิสก์

CONTENT

ภาคประวัติ 50 ปี ธอส.: ภาวะที่อยู่อาศัยก่อนการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ -- กำเนิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2496 -- ธอส. ในบทบาททั้งธนาคารและผู้จัดสรร -- สู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะด้านเพื่อที่อยู่อาศัย (2516-2523) -- ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงบทบาท ธอส. (2524-2532) -- ธอส. ยุคก้าวเติบใหญ่ เพื่อประชาชนพึ่งอาศัย (2533-2539) -- ธอส. กับบทบามการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (2540-2545) -- การเผชิญมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจ และการพลิกฟื้น ธอส. (2540-2546) -- ธอส. บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในอนาคต -- ภาคมรดก ธอส. (ธนาคารของเรา บ้านของเรา): ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง -- เพื่อบ้าน เพื่อธนาคาร (บทสัมภาษณ์พิเศษอดีตผู้นำและผู้บริหาร) -- ภาพชุดมรดก ธอส. -- สายใยชีวิตพนักงาน -- ฟื้นความหลังและเกร็ดความรู้ ธอส. -- ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ -- เสียงจากลูกค้า -- จากทัศนะผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย -- ปาฐกถาพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาล -- ภาคมรดกบ้าน-มรดกครอบครัว (ธอส. สรรค์สร้าง ครอบครัวไทย): ตำนาน ประวัติศาสตร์บ้าน และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้าน -- ความเรียงเด่นว่าด้วยบ้านและครอบครัวของไทย -- บทเพลง บทกวี ภาษิต คำคำ คำพังเพย และคำขวัญ เกี่ยวกับบ้าน -- บทกวี ภาษิต คติ เรื่องสั้น ความเรียงเพื่อครอบครัวแสนสุข


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -- ประวัติ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Sasin Library332.32 ธอ592ห 2546CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram