Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรู้ทันทักษิณ / เจิมศักดิ์ ปื่นทอง บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยคน, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

รู้ทันการเมือง: ทักษิณกับประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมือง / เกษม ศิริสัมพันธ์ ; ระบบอุปถัมภ์กับการเมืองไทย สมัยคิดใหม่ ทำใหม่ / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ; การเมืองระบบทักษิณ (Thaksinocracy) / ธีรยุทธ บุญมี -- รู้ทันนโยบาย: เมื่อจอมยุทธ์การตลาดได้อำนาจรัฐ / นวพร เรืองสกุล ; คอรัปชั่นนโยบาย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; อนาคตสื่อสาร-สารสนเทศไทยในยุคผู้นำดิจิตอล: คิดใหม่ ทำใหม่? / สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ ; การผูกขาดกับระบบทุนนิยมไทย / นิพนธ์ พัวพงศกร -- รู้ทันกฎหมาย : รัฐบาลทักษิณกับการ (ไม่)ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- รู้ทันสื่อ: อนาคตสื่อเสรีในระบอบทักษิณ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ -- รู้ทันแก่นคิด: การจรรโลงจริยธรรมภายใต้อำนาจการเมืองขั้วเดียว / ส.ศิวรักษ์ ; หนังสือที่ทักษิณชอบพูดถึง / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์


ทักษิณ ชินวัตร พ.ต.ท. 2492- ไทย -- การเมืองและการปกครอง นักธุรกิจ -- กิจกรรมทางการเมือง ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.9593 ร715 2547CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ร715 2547CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ร715 2547CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ร715 2547CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ร715 2547CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ร715CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ร715CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)JQ1745 ร715 2547CHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1745 ร241จCHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1745 ร241จCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram