Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชาย กิตติคุณาภรณ์
Titleคู่มือแก้ปัญหาการเงิน / ชาย กิตติคุณาภรณ์, อุทัย อัศวารักษ์
Imprint นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2544?]
Descript 746 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุน: ทำไมจึงต้องวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน ; หลักการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน ; การวัดความคุ้มค่าในการลงทุน ; ประมาณการกระแสเงินสดโครงการ วิธีที่ 1 สำหรับทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักบัญชีและการเงิน (Cash flow projection) ; กรณีศึกษาการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดอย่างง่ายและการตัดสินใจลงทุน ; หลักพื้นฐานก่อนการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด วิธีที่ 2 (หลักการของนักบัญชีและนักการเงิน) ; วิธีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (วิธีที่ 2) ; เทคนิคในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (วิธีที่ 2) ; การเลือกใช้วิธีการตัดสินใจลงทุนจากประมาณการกระแสเงินสด วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 -- การบริหารการเงิน: เมื่อไรจึงจะเริ่มบริหารการเงิน ; ประโยชน์ของการบริหารการเงิน ; การสร้างงบการเงินและการค้าหา Ratio analysis ; กำมือเดียวของหลักปฏิบัติในการบริหารการเงิน ; กรณีศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน -- การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน: การวิเคราะห์ 6 C'S เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สินเชื่อทุกประเภท ; ประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน ; หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ; กรณีศึกษาการขอสินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมยางสติและเพื่อน จำกัด ; การตัดสินใจสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นแก่บริษัทอุตสาหกรรม ยางสติและเพื่อน จำกัด -- การปรับโครงสร้างหนี้: ความรู้เบื้องต้นของการปรับโครงสร้างทางการเงินและกรณีศึกษา ; หลักปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหนี้ -- การกำหนดมูลค่ากิจการ และการจำหน่ายมูลค่าหุ้น: ทฤษฎีเบื้องต้น ; กรณีศึกษาการหามูลค่ากิจการที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้


บริษัท -- การเงิน การจัดการธุรกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.15 ช523คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.15 ช523คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram