Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุมาลี เหลืองดำรงกิจ
Titleรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร / สุมาลี เหลืองดำรงกิจ = Lifestyle of female consumers in Bangkok / Sumalee Luengdumrongkit
Imprint 2543
Descript [13], 196 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1 ) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรี โดยรวม (2) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ (Activities) (3) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเกี่ยวกับการให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ (Interests) (4) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อตัวเอง และสภาพแวดล้อมในลังคม (Opinions) (5) ศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสตรีตามลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีอายุ 12-49 ปีในกรุงเทพมหานครจำนวน 612คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดจำนวนตัวแปร และวิธีการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อหาลักษณะคล้ายของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคสตรีมีรูปแบบการดำเนินชีวิต 8 กลุ่ม ซึ่งมีลักษณะเด่นของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมลังคม และต่อตนเอง ของแต่ละกลุ่ม เสนอตาม ลำดับดังนี้ (1) กลุ่มนำสมัยใช้สินค้ามีเทคโนโลยีและ,ทันสมัย ลนใจแฟชั่น หาข้อมูลก่อนซื้อสินค้าเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเอง (2) กลุ่มอนุรักษ์นิยม ไม่ทำกิจกรรมบันเทิงเฮฮา ให้ความสำคัญ เรื่องบ้านและครอบครัว มีศีลธรรม ไม่ต้องการเป็นผู้นำ (3) กลุ่มต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตมีกิจกรรมสโมสรสัมพันธ์ พอใจในฐานะการเงินความสำเร็จและรู้สึกมีความสุข ชอบเสี่ยงโชคและดูหมอ ต้องการเป็นผู้นำ (4) กลุ่มมีอุดมการณ์เพื่อสังคม ทำกิจกรรมกุศลสังคม ชอบงานใช้ฝีมือทักษะรักงานศิลปะ ชื่นชอบกับการมีประสบการณ์ในต่างแดน เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง (5) กลุ่มมีความสุขพอใจในชีวิต ทำกิจกรรมกุศลสังคม ให้ความสำคัญเรื่องบ้านและครอบครัว รอบรู้เหตุการณ์บ้านเมือง เป็นคนชอบแก้ปัญหา (6) กลุ่มบันเทิงเฮฮา ทำกิจกรรมบันเทิงเฮฮา ไม่มีความสนใจต่อสิ่งรอบตัว ไม่อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นคนไม่ชอบแก้ปัญหา (7) กลุ่มเฉื่อยชา ไม่ทำกิจกรรม ไม่ให้ความ สนใจในเรื่องต่างๆ ยกเว้นอาหารฟาสฟู้ด ไม่หาข้อมูลก่อนซื้อสินค้า เป็นคนไม่ยึดมั่นหลักการ (8) กลุ่มอารมณ์รุนแรง ทำกิจกรรมศึกษาหาความรู้ สนใจต้องการความสำเร็จเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียง ไม่อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเอง
The purposes of this study were (1 ) to study the general pattern of lifestyles of female consumers, (2) to examine the lifestyles of female consumers as regards their activities, (3) to explore the lifestyles of female consumers regarding their interests, (4) to investigate the lifestyles of female consumers เท terms of attitudes and opinions toward themselves and social environments, and (5) to categorize female consumers based on their lifestyles. The study used a survey research method. Questionnaire interviews were conducted on 612 female respondent aged 12-49 living in Bangkok Metropolis. Data were factor analyzed to reduce the number of variables, and the cluster analysis was then performed to group the subjects into lifestyles. The findings of the study reveal that the general lifestyles of Female Consumers can be grouped into eight categories, each of which has its own outstanding pattern of related activities, interests, and opinions toward social environments and themselves. The first group consists of those who are modern—they are fashionable, use new technologies, gather information before buying a product, but lack self-confidence. The second group is composed of those who are conservative—they do not have much entertainment and pay more attention to their family matters, have high morale, and do not want to be leaders. The third group refers to those who are success-conscious—they enjoy social gatherings, are satisfied with their financial status, are happy, love to take a risk and visit fortunetellers, and they want to be a leader. The fourth group is those who are social idealists—they engage in activities with charitable causes, love arts and crafts. The fifth group includes those who are happy-go-lucky—they also engage in activities with charitable causes, but pay attention to their family matters, are well-rounded in current events, and are problem solvers. The sixth group is the group of people who love entertainment—they love entertaining activities, are ignorance to their environment, do not care for preservation of culture, and do not like to solve problems. The seventh group consists of those who are lethargic—they do not have activities, do not pay attention to anything except fast food, do not seek information before buying, and have no principles. The last group is those who are hot-tempered—they seek knowledge, want to become successful, well-to-do, and famous, but do not preserve culture, and lack self-confidence.


พฤติกรรมผู้บริโภค สตรี -- ไทย -- กรุงเทพฯ การดำเนินชีวิต

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis1389 2543CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram