Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorคณิน สุบิน, 2508-
Titleคณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัท / คณิน สุบิน = Supervisory board in company / Kanin Subin
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4380
Descript [11], 197 แผ่น

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัทของประเทศที่ใช้โครงสร้างคณะกรรมการแบบสองชั้นว่า จะนำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้บริษัทในประเทศไทยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบริษัทได้หรือไม่อย่างไร จากการวิจัยพบว่า รูปแบบคณะกรรมการที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ มี 2 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบคณะกรรมการชั้นเดียว และระบบคณะกรรมการสองชั้น ในระบบคณะกรรมการชั้นเดียว คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทมีเพียงชุดเดียว โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะรับผิดชอบทั้งเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญทางธุรกิจ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร รูปแบบคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมายไทยเป็นแบบคณะกรรมการชั้นเดียว โดยบริษัทส่วนมากมักจะไม่มีกลไกถ่วงดุลและคานอำนาจภายในคณะกรรมการเท่าที่ควรสำหรับระบบคณะกรรมการสองชั้นนั้น เป็นรูปแบบคณะกรรมการของหลายประเทศในแถบยุโรป เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ระบบคณะกรรมการดังกล่าว ได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแล ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลได้บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการกำกับดูแล ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารได้อย่างเหมาะสม จากโครงสร้างและมาตรการของคณะกรรมการกำกับดูแลดังกล่าว จึงทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลสามารถแก้ปัญหาการถ่วงดุลและคานอำนาจกับคณะกรรมการบริหารได้ และมีส่วนช่วยให้กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มากขึ้น ซึ่งถือว่าคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นมาตรการที่ดี ที่ควรนำมาเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างให้บริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนที่มีกิจการขนาดใหญ่ของไทย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท นอกเหนือจากแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
The objective of this research is to study the legal principles concerning the supervisory board of the company in the country where two-tier board is in use, and to see whether such principles can be used as a guideline to promote companies in Thailand to have good corporate governance and thereby increase the efficiency of management, or not. According to the research, there are two main board models ; one-tier or unitary board and two-tier or dual board. For one-tier board, there is only one board that is accountable for the company's operation. The board has both the helm of business strategy and monitoring the performance of management. Thailand used the one-tier board model and there is not sufficient mechanism of check and balance within a board. For the two-tier board, this board model is found in various countries in Europe ; e.g. Germany, France and Netherlands. Under this model, there are two boards ; management board is responsible for making business decision, and supervisory board is responsible for control and inspection of the operations of management board closely. The member of a board cannot be the same in the other board. Further, the laws concerning superning supervisory board have provided measures which include the roles of the board to support the board to supervise the management board properly. The structure and measures of the supervisory board can solve the problem of check and balance vis a vis the management board, which will cause the management board to perform their duties with care, honesty and transparency in a greater degree. The supervisory board is therefore a good alternative mechanism to help build up the public and large private companies in Thailand to have good corporate governace and effective management, in addition to the rules of the Stock Exchange of Thailand requiring each listed company to have an audit committee.


บริษัท คณะกรรมการบริษัท

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 610 ค132ค 2543CHECK SHELVES
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 610 ค132ค 2543LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430182LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram