Authorดิเรก ชัยนาม, 2447-2510
Titleการทูต / ดิเรก ชัยนาม
Imprint พระนคร : บรรณาคาร, 2502
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)

การทูต