Authorฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
Titleวิถีทางการส่งออก ถุงมือหนัง ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / ฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 8 หน้า : แผนภูมิ

ถุงมือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4768543 ฉ114วDISCARD