Authorกอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Titleรายงานการศึกษา อุตสาหกรรมอิฐทนไฟ / กอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2525
Descript 34, [9] หน้า : แผนภูมิ

อิฐทนไฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766672 ก357รDISCARD