Authorสมชัย รักษ์ธรรมกิจ
Titleวิถีทางการส่งออก น้ำสับปะรดกระป๋อง ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / สมชัย รักษ์ธรรมกิจ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 9 หน้า : แผนภูมิ

น้ำสับปะรด น้ำผลไม้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766363 ส238วCHECK SHELVES