Authorจันทนี จงนิตยกาล
Titleรายงานการศึกษา อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ / จันทนี จงนิตยกาล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2525
Descript 51, (5) หน้า : แผนภูมิ

สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476213193 จ246รCHECK SHELVES