Titleภาวะหนี้สินของเกษตรกร / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2519-
Descript เล่ม

สินเชื่อเกษตร เกษตรกร -- ไทย -- รายได้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.18 ศ854ภ 2519-20DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.18 ศ854ภ 2519-20CHECK SHELVES