Titleธุรกิจการเกษตร 2 / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
Descript 54 หน้า

เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ โค กระบือ ปลากะพงขาว สุกร ปศุสัตว์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1760883 ศ854ธDISCARD