Authorนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน
Titleวิถีทางการส่งออก ยางพารา ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/27 / นทีทิพย์ ทองเขาอ่อน
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 22 หน้า : แผนภูมิ

ยางพารา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1738952 น152วDISCARD