Titleการตลาดฝ้าย / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Descript เล่ม : แผนภูมิ

ฝ้าย -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351 ศ854ก 2526-27DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351 ศ854ก 2526-27DISCARD