Titleต้นทุนการผลิตสุกร
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-
Descript เล่ม ; 29 ซม

สุกร ต้นทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1364 ต125 2527CHECK SHELVES