Titleการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [2521]-
Descript เล่ม

โค กระบือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1362 ก58กCHECK SHELVES