Titleรายงานสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการคลังของรัฐบาล ในปีงบประมาณ ... / คณะประสานงานเพื่อศึกษาและรายงานภาวะการคลัง
Imprint พระนคร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, [25--]-
Descript เล่ม

การคลัง -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก27ร 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก27ร 2512CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก27ร 2512DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก27ร 2512DISCARD