Authorมานิจ ชุมสาย, ม.ล
Titleญวน-ไทย กับ เขมรและลาว (รวบรวมจากเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศส) / ของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2522
Descript 148 หน้า ; 18 ซม

ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 4

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327.593044 ม25ญCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.593044 ม25ญCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327.593044 ม25ญCHECK SHELVES