Titleประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 10 กุมภาพันธ์ 2512 / กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณ์าการเลือกตั้ง
Imprint [พระนคร : ม.ป.พ.], 2512
Descript 435 หน้า : ตาราง

การเลือกตั้ง -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)324.593 ก174ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)324.593 ก174ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)324.593 ก174ปCHECK SHELVES