Authorปรีดี พนมยงค์, 2443-2526
Titleนายปรีดี พนมยงค์ ตอบคำถาม / ปรีดี พนมยงค์
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2525
Descript 87 หน้า

การเมือง -- รวมเรื่อง คอมมิวนิสต์ การเมือง -- ศัพท์บัญญัติ ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ป173นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ป173นCHECK SHELVES
Arts Library : StackJQ1745.A1 ป173นCHECK SHELVES
Arts Library : StackJQ1745.A1 ป173นCHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1745.A1 ป173นCHECK SHELVES