Authorจรูญ เปรมฤทัย
Titleปฏิทินการเมือง / จรูญ เปรมฤทัย
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัทบ้านและที่ดินเปรมฤทัย, [25--]
Descript 543 หน้า : ภาพประกอบ

ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2475-2520 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 จ1741ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 จ1741ปCHECK SHELVES