Titleรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนก่อนประจำการ / กรมการพัฒนาชุมชน กองวิจัยและประเมินผล
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2520-
Descript เล่ม

พัฒนากร -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รจ 2520CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รจ 2520CHECK SHELVES