Titleรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมเยาวชนอาสาพัฒนา รุ่นที่ 9-10 และการประเมินาผลการปฎิบัติงานของเยาวชนอาสาพัฒนา รุ่นที่ 7 / กรมการพัฒนาชุมชน กองวิจัยและประเมินผล
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2520
Descript 85 หน้า

อาสาพัฒนา -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.26 ก27รCHECK SHELVES