Titleคู่มือการปฏิบัติงานช่างชนบท ประเภทงานอาคาร สะพาน ทางและแหล่งน้ำ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขานุการการสร้างงานในชนบท สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2526
Descript 100 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการสร้างงานในชนบท -- คู่มือ อาคาร การก่อสร้าง สะพาน ถนน แหล่งน้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.720202 ส215 กสช.6CHECK SHELVES