Authorพิสิทธิ์ สารวิจิตร
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยความสนใจในการประกอบอาชีพ และการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในตำบลนาแห้ว / โดย พิสิทธิ์ สารวิจิตร และ บุญธรรม คำพอ
Imprint กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524
Descript 17, 300, 160 หน้า

นาแห้ง (เลย) -- ภาวะเศรษฐกิจ นาแห้ว (เลย) -- ภาวะสังคม นาแห้ว (เลย) -- วิจัย การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 พ779รCHECK SHELVES