Titleรายงานการวิจัย การพัฒนาชนบทภาคเหนือของประเทศแบบแผน ของสภาพด้อยพัฒนาในเขตพื้นที่ยากจนของจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุ สถานภาพและแนวทางแก้ไข / บรรณาธิกรโดย เดช กาญจนางกูร
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2527
Descript ก-ค, 120 หน้า

การพัฒนาชนบท เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ช612รCHECK SHELVES