Authorการประชุมสัมมนาโครงการศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (2526 : มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประจวบคีรีขันธ์)
Titleรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสร้างผู้นำพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2, 3-4 ม.ค. 2526 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลธานอาเซียน
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526?
Descript-

ผู้นำชนบท บุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ก485รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ก485รCHECK SHELVES