Titleรายงานผลการศึกษาบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมในเขตราษฏร์บูรณะ / กองผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2523
Descript 97 หน้า : แผนที่

ชุมชยแออีด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263ร 2523CHECK SHELVES