Authorดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
Titleภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. ปัญหาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สุรินทร์ พิศสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526
Descript 109 หน้า

มุสลิม -- ไทย ศาสนาอิสลาม ไทย (ภาคใต้)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)305.6970593 ด554ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)305.6970593 ด554ภCHECK SHELVES