Authorการสัมมนานักวิจัยทางวัฒนธรรมรุ่นที่1 : (2524 : นครปฐม)
Titleเอกสารการสัมมนานักวิจัยทางวัฒนธรรม รุ่นที่1 / โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22-24 พฤษภาคม 2524
Imprint นครปฐม : สำนักงาน, 2524
Descript 191 (10) หน้า : แผนภูมิ

วัฒนธรรมไทย -- วิจัย การศึกษา -- วิจัย วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)303.372 ก27อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)303.372 ก27อCHECK SHELVES