Titleพระธรรมเทศนาในงานสัตตมวารพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ ณะ วังเทวเวศม์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พาณิชศุภผล, 2466
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=av_00093
Descript 3 เล่ม ; 24 ซม

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระธรรมเทศนาไว้ทั้งหมด 22 กัณฑ์ ดังต่อไปนี้ คือ:- ปกิรณกถา.- ธมฺมนิยามตากถา.- สัปตธรรมบรรยาย.- ปกิรณกเทศนา.- เทวธรรมเทศนา.- สาราทานปริยายกถา.- ยโสภิวัฑฒนกถา.- อตฺตทีปกถา.- สติปัฏฐานกถา.- อัฏฐังคิกมัคคเทศนา.- อัปปมาทกถา.- ทานาทิกถา.- สารานียธรรม.- ญาติลังคหกถา.- บุญญกิริยาวัตถุ.- อปริหานิยธรรมกถา.- อัตตนาถกถา.- สัปปุริสธรรมกถา.- มิตตสัมปทากถา.- ศราทพรตเทศนา.- สัปปุริสจรรยา. ทั้งนี้โดยมีนามพระธรรมกถึกและเจ้าภาพในการเทศนาแต่ละกัณฑ์บอกไว้ให้ทราบด้วย


ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3444 พ334LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1145 2466LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1023 ล.3 2466LIB USE ONLY