Titleนิบาตชาดก กาลิงควรรคที่ 1 ในจตุกกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ศรีหงส์, 2469
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=av_00046
Descript [4], ค, 69 หน้า ; 23 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดก กาลิงควรรคที่ 1 ในจตุกกนิบาตนี้ สมเด็จพระวันรัต (ฑิต) วัดมหาธาต เป็นผู้เรียบเรียงไว้ ประกอบด้วยชาดก 10 เรื่อง คือ จูลกาลิงคชาดก -- มหาอัสสาโรหชาดก -- เอกราชชาดก -- มหาทัททรชาดก -- สีลวิมังสชาดก -- สุชาตชาดก -- ปลาสชาดก -- ฉวสกุณชาดก -- ฉวกชาดก -- เสยหชาดก. มีสารบานพร้อมเรื่องย่อด้วย


ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1234 2469LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1234 2469LIB USE ONLY