Titleเรื่องรามัญสมณะวงษ์ / พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ) แปลจากจาฤกสิลากัลยาณี
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, ร.ศ. 131 [2455]
Descript 193 หน้า

SUMMARY

เรื่องราวที่จารึกในสิลากัลยาณีเล่าถึงพระเจ้ารามาธิบดี (ในพงศาวดารพม่าเรียกว่าพระเจ้าธรรมเจดีย์) ได้ทรงกระทำให้รามัญสมณะวงษ์มีความบริสุทธิ์ โดยสอบสวนพระบาลีและอัตถกถาฎีกา หาความรู้ถูกถ้วนในการผูกพัทธสีมา และให้ผูกสีมากัลยาณีไว้เป็นแบบแผนวิธีผูกพัทธสีมาสืบต่อมาจนทุกวันนี้


พระสาสนโสภณ (อ่อน) พระธรรมราชานุวัติ (แสง) พุทธศาสนา -- ประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.309 ร6112LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.309 ร6112LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.309 ร6112LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1109 2455LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1109 2455LIB USE ONLY